Menu
Lets Bright Together!

Hal Mencari Rezeki

MENCARI REZEKI

Dunia adalah tempat kita bercocok tanam. Sedang akhirat, tempat kita menuai hasil. Meski demikian, Islam tak pernah melarang umatnya untuk berikhtiar mengais rezeki dunia. Hanya saja, ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam mencari rezeki tersebut:

  1. Mencari Rezeki adalah Ibadah

Motivasi paling kuat dalam mencari rezeki adalah menjadikannya sebagai amal ibadah. Firman Allah, “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (Al-Jumu’ah [62]: 10)

  1. Memelihara Iman

Modal awal seorang muslim dalam berusaha adalah takwa. Selain itu, ia juga menjadi kunci utama mendatangkan rezeki. Allah berfirman, “… Barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka”. (Ath-Thalaq [65]: 2-3)

  1. Menacari yang Halal

Sabda Nabi Shallallahu ’Alaihi Wassalam (SAW), “Tak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba sampai ia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan? Tentang ilmunya, dalam hal apa dia amalkan? Tentang hartanya, darimana dia dapatkan dan kemana ia nafkahkan? Dan tentang badannya, dalam hal apa dia binasakan?” (Riwayat At-Tirmidzi, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Targhib wa Tarhib).

  1. Memperbanyak Istighfar dan Taubat

Firman Allah, “Maka Aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai’”. (Nuh [71]: 10-12)

  1. Rajin Berinfak

Ibnu Katsir menjelaskan: Betapapun sedikit harta yang kamu infakkan pada perkara yang diperintahkan kepadamu, ataupun yang bersifat mubah (boleh), niscaya Allah pasti menggantinya untukmu di dunia. Sedang di akhirat kamu akan diberi pahala dan ganjaran. Firman Allah, “… Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki”. (Saba’ [34]:39).

  1. Ringan Tangan kepada Orang Lemah

Memuliakan dan suka menolong orang lemah menjadi salah satu rahasia dalam mencari rezeki. Sabda Nabi SAW, “Tidaklah kalian mendapatkan pertolongan dan mendapatkan rezeki melainkan disebabkan orang-orang lemah di antara kalian”. (Riwayat Al-Bukhari).

  1. Menyambut Tali Silaturahmi

Sabda Rasulullah SAW, “Pelajarilah nasab-nasab kalian agar kalian dapat menyambung tali silaturahim kerabat-kerabat kalian. Karena sesungguhnya menyambung tali silaturahim itu adalah sebab kecintaan di dalam keluarga, sebab berlimpahnya harta, dan sebab tertundanya ajal (umur diperpanjang)”. (Riwayat Ahmad, at-Tirmidzi, dan al-Hakim).

  1. Tak Meminta-minta

Sabda Nabi SAW, “Salah seorang dari kalian senantiasa meminta-minta sehingga dia akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak ada daging di wajahnya”. (Muttafaq’alaihi).

  1. Bersikap Zuhud

Zuhud adalah obat penawar dari kegemerlapan dunia. Dengannya, seorang Muslim dapat terjaga dari fitnah dunia. Wasiat Nabi SAW, “Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan”. (Riwayat al-Bukhari)

  1. Tawakkal Kepada Allah

Firman Allah, “… Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya …” (Ath-Thalaq [65]:3). Tawakkal di sini tak bermakna berpangku tangan, tanpa mau berusaha sedikitpun.